ban chỉ huy Quân sự xã Tự Nhiên đã tham gia và chấp hành đầy đủ kế hoạch của cấp trên tại trường bắn Yên Sở, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.

23/12/2021 04:00

Kiểm tra bắn đan thật cho các đối tượng Dân quân tư vệ năm 2021.

Thực hiện kế hoạch số 2372/KH-BTL ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội về công tác Quân sự, quốc phòng năm 2021; Hướng dẫn soos2380/HD-BTM ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tham mưu, Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội về việc thực hiện công tác Dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng an ninh năm 2021; Ban CHQS huyện Thường Tín xây dựng kế hoạch kiểm tra bắn đạn thật cho các dối tương dân quân tự vệ năm 2021.

Ngày 16/7/2021 ban chỉ huy Quân sự xã Tự Nhiên đã tham gia và chấp hành đầy đủ kế hoạch của cấp trên tại trường bắn Yên Sở, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.

 

Huấn luyện Lực lượng dân quân súng máy phòng không 12,7mm